Innkalling til årsmøte 2024

Med henvisning til kystlagets vedtekter, paragraf 4, innkalles det med dette til ordinært
årsmøte 2024 for Kystlaget Salta.
Årsmøtet avvikles torsdag 22. februar 2024 kl 18.00-20.00, på Jektefartsmuseet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. godkjenne innkalling
b. behandle styrets beretning for foregående år
c. behandle lagets regnskap for foregående år
d. behandle eventuelle innkomne forslag
e. behandle styrets forslag til budsjett og/eller arbeidsplan for kommende år.
f. gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomité.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er til stede. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivnig kan ikke skje ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Med bakgrunn i dette har styret bestemt at frist for saker som ønskes behandlet på årsmøtet
2024 settes til 8. februar. Forslag må fremsettes skriftlig til lagets adresse: Kystlaget Salta,
postboks 685, 8001 Bodø eller på epost: ilagisalta@gmail.com

Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og styrets forslag til vedtak, skal være tilgjengelig
www.salta.no fra 15. februar.
Styret ønsker forslag på medlemmer som fortjener hedersbevis. Dette tildeles medlemmer
som i en årrekke har gjort særlig innsats for laget. Forslaget må begrunnes. Forslag meldes
styret innen 8. februar.
Årsmøtepapirer kan tilsendes på e-post, på forespørsel.

Vi planlegger middag med buffet etter årsmøtet. Nærmere info om pris og påmelding vil
komme senere.

Innkalling