Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 27/11-2003 – revidert på årsmøtet 04.03.2005, årsmøtet 22.02.2006, årsmøtet 19.02.2009 og årsmøtet 25.02.2010


§1. FORMÅL

Kystlaget SALTA står tilsluttet Forbundet KYSTEN og skal arbeide for å fremme de lokale kystkultursamarbeid i samsvar med Forbundet KYSTENs vedtekter og arbeidsmål.Det legges vekt på :- bevaring og bruk av tradisjonelle fartøy, miljøer og gjenstander som er spesielle for distriktet, tradisjonelt håndtverk og tradisjoner med tilknytning til den lokale kysthistorie.- samarbeid med kommunen, lokale museer, foreninger, skoler og private om aktuelle kulturvernoppgaver.


§2. GEOGRAFISK ARBEIDSOMRÅDE

Kystlaget SALTA har Bodø kommune som primært arbeidsområde.


§3. MEDLEMSKAP

Alle kan bli medlemmer av laget.Medlemskontingenten er gradert for enkeltmedlem og familiemedlem. Kontingenten kreves i av Forbundet KYSTEN sentralt, og bare den som har betalt den fastsatte kontingenten innen fastsatt frist, kan regnes som medlem.


§4. ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet, og holdes innen utgangen av februar.Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er tilstede. Ingen har mere enn en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt. Oridnært årsmøtet skal innkalles skriftlig med minst 1 måneds varsel, eller ved kunngjøring i Auskaret/lokalavisen.Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og forslag til vedtak, skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet vedtar dagsorden med alminnelig flertall. Årsmøtet behandler og gjør vedtakt i de sakene som er ført opp på den vedtatte dagsorden.
Årsmøtet skal:a. godkjenne innkallingb. behandle styrets beretning for foregående årc. behandle lagets regnskap for foregående ård. behandle eventuelle innkomne forslage. behandle styrets forslag til budsjett og/eller arbeidsplan for kommende år.f. gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomité.
Ekstraordinert årsmøte kan avholdes når flertallet av styrets medlemmer eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinert årsmøte kan bare behandle de(n) saker som var årsak til innkallingen. Innkallingen skal skje skriftlig med samme frister som for ordinert årsmøte.Protokoll fra årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, sendes Forbundet KYSTEN.Revidert regnskap og godkjent beretning skal alltid sendes Forbundet KYSTEN sammen med protokoll fra ordinært årsmøte i laget.


§5. STYRE:

Styret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, velges på ordinært årsmøte.
Styret i Kystlaget SALTA består av:- leder- nestleder- sekretær- 2 styremedlemmer- 2 vararepresentanter
Styret velges slik:- leder og sekretær velges samtidig for 2 år- nestleder velges for 2 år, dog ikke samtidig som valg av leder og sekretær- 2 styremedlemmer velges for 2 år, dog ikke slik at begge velges samtidig- leder og nestleder er ikke på valg samtidig- vararepresentantene velges for 1 år- En oppstått skjevhet rettes opp ved at et eller flere styremedlemmer velges for kortere tid enn to år.
Styret er beslutningsdyktig når tre av styrets medlemmer er tilstede, herunder leder eller nestleder.
Årsmøtet trekker opp hovedlinjer for styrets arbeid. Forøvrig arbeider styret selvstendig for å fremme lagets arbeid i samsvar med punkt 1.
Dersom styret finner det nødvendig kan lagets regnskapsfunksjon overføres til eksternt regnskapskontor/person utenfor styret.
Styret oppnevner bestemte personer som ansvarlig for å ivareta ulike oppgaver/prosjekter i lagets regi (f.eks. båter, havna, kafeen osv. ). Disse utnevnes for ett år om gangen, og plikter å holde styret orientert. Styret kan også oppnevne arbeidsgrupper eller utvalg til konkrete oppgaver. Eventuelle retningslinjer/vedtekter godkjennes av styret. Gruppens leder holder styret orientert om prosjektet, og det skrives egen beretning som legges frem for årsmøtet.


§6. REVISOR OG VALGKOMITÉ:

Revisor innehar vervet til ny revisor velges. Valgkomiteen består av 3 medlemmer hvorav minst ett av medlemmene er på valg hvert år.


§7. VALG – VALGREGLER:

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mere enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen innholde det antall forskjellige kandidater som det velges ved vedkommende avstemming.Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mere enn halvparten av de oppgittestemmene, foretaes bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Alle medlemmene kan velges til verv i laget.
Dersom det fremmes forslag om det, skal valg skje skriftlig, ellers skjer valg ved håndsopprekking.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretaes bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§8. HEDER

Kystlaget SALTAs hedersbevis kan tildeles medlemmer som i en årrekke har gjort en særlig innsats for laget. Alle medlemmene kan foreslå kandidater til hedersbeviset, og forslagene må begrunnes. Styret kan vedta slik tildeling. Hedersbeviset utdeles sammen med diplom. Hedersbeviset kan overrekkes på årsmøtet eller under andre arrangementer som samler mange av medlemmene.


§9. ÆRESMEDLEMSKAP

Særlige fortjente personer kan utnevnes til æresmedlem av Kystlaget SALTA. Alle medlemmer kan foreslå kandidater til æresmedlemskap. Forslagene må begrunnes. Styret kan utnevne æresmedlemmer etter forslag.
 Æresmedlemskapet skal kunngjøres og overrekkes på årsmøtet eller under et større arrangement som samler mange av medlemmene. Æresmedlemmet tildeles et spesielt tegn på æresmedlemsskapet, samt diplom som underskrives av kystlagets leder. Æresmedlemmer betaler ikke kontigent. Æresmedlemmer inviteres til kystlagets årsmøter og andre arragementer som styret bestemmer.
Vilkår for utnevnelse:Kandidater til æresmedlemsskap må f.eks ha- utvist særlig fortjenestefull innsats for Kystlaget SALTA, eller den virksomhet kystlaget representerer uttrykt i formålsparagrafen.- gjort en meget arbeidskrevende jobb for Kystlaget SALTA.- gjort Kystlaget SALTAs navn kjent og respektert utenfor organisasjonen.


§10. OPPLØSNING

Dersom årsmøtet med 2/3 flertall vedtar å legge ned laget, skal det avholdes nytt årsmøte innen en måned der vedtaket på nytt må ha 2/3 flertall for å være gyldig.Dersom laget vedtas oppløst, skal det samme årsmøtet treffe vedtak om disponering av lagets eiendeler og midler.


§11. ENDRING AV VEDTEKTER

Lagets vedtekter kan med 2/3 flertall endres på ordinært årsmøte. Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet